Qui Trình Làm Việc

Qui Trình Làm Việc

01
 Tiếp nhận thông tin yêu cầu của Khách hàng
 Tel: 0777866727
 

02  
 Họp với Khách hàng và đưa ra giải pháp


 
 
03
 Thiết kế tổng quan, báo giá
 
 
04
 Họp nội bộ công ty
 
 
05
 Thiết kế thiết bị
 
 
06
 Gia công chi tiết máy
 
 

07
 Bàn giao thiết bị